Obchodné podmienky

Predávajúci - podnikateľ fyzická osoba Borislav Bonda, miesto podnikania Generála Fraňu č. 1781/25, 03853 Turany, prevádzkareň Mobil NETT, 29. augusta 11, 036 01 Martin, IČO 35 073 951, zapísaný v živnostenskom registri: Okresný úrad Martin číslo živnostenského registra: 506-9791.

Ceny - uvedené v internetovom obchode, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje inštaláciu, poradenskú činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Objednávka tovaru - vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo službu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu.

Platba - Maximálna cena dobierky špedičnou službou je 1000 €. Pri objednávke nad 1000 € je nutné uhradiť zálohu vo výške 10% z ceny objednávky.

Pokiaľ Kupujúci - Podnikateľ (nie Spotrebiteľ) po uhradení zálohy odstúpi od kúpnej zmluvy, alebo nepreberie tovar v danom termíne, táto záloha prepadá v plnej výške v prospech Predávajúceho.

Cena za Poštovné / Zaslanie tovaru:

• DPD kuriér objednávka nad 100,00 € - 0€

• poštou objednávka nad 100,00 € - 0€

• objednávka do 100,00 € - kuriér dobierka a platba prevodom od 0,01 do 5,00 euro  -  4,99 € 
                                       - kurier dobierka a platba prevodom od 5,01  do 99,99 euro -  4,59 €
                                       - kurier platba prevodom od             100,00 euro ZDARMA ! 
                    
                                       - pošta dobierka a platba prevodom od 0,01 do 5,00 euro   -  3,59 €
                                       - pošta dobierka a platba prevodom od 5,01 do 99,99 euro  -  3,99 €
                                       - pošta platba prevodom od.             100,00 euro ZDARMA !  

Spôsob platby

• v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka 1,50 euro

• platba na účet   0 euro

• dobierka na pošte , alebo kuriérovi  1,50 euro

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (zásielkovou službou, kuriérom a pod.).

Doba dodávky - Objednávky sa realizujú do 5-tich pracovných dní v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nemáme na sklade, okamžite Vás budeme kontaktovať telefonicky na číslo uvedené v objednávke a upresníme si dodanie. Najneskoršie však do 14 dní.

Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi - Kupujúcemu za vady tovaru.

Predávajúci poučuje Spotrebiteľa – Kupujúceho o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v osobitnom Poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

Predávajúci oznamuje Spotrebiteľovi – Kupujúcemu informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy v osobitnom Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a za tým účelom mu zároveň poskytuje osobitný Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi – Kupujúcemu aby sa riadne oboznámil s poučením a všetkými informáciami ešte pred odoslaním objednávky.

Pri uplatnení záruky sa Spotrebiteľ - Kupujúci riadi pokynmi uvedenými v Záručnom liste a Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade.

Ochrana osobných údajov - Fyzická osoba podnikateľ Borislav Bonda ako prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje nespracúvať osobné údaje Kupujúceho, pokiaľ k tomu Kupujúci nedá súhlas. Pri registrácií má Kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa internetového obchodu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimku jednostranných právnych úkonov Kupujúceho a to uplatnenia reklamácie Kupujúcim a uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

Právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Kupujúceho – Podnikateľa ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX 89, 011 79 Žilina, tel. č. 041/7632 130, e-mail: za@soi.sk

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese:

Borislav Bonda, prevádzkareň Mobil NETT, 29. augusta 11, 036 01 Martin, IČO 35 073 951

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. V súvislosti s Vašim právom odstúpiť od zmluvy Vám oznamujeme, že ak odstúpite od zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpite od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3. Heureka - Overené zákazníkmi

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“